Pełne księgi

Zakres usług obejmuje:

 • Prowadzenie księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Sporządzanie comiesięcznych zestawień obrotów i sald
 • Analizę i uzgadnianie rozrachunków
 • Sporządzanie raportów o wynikach finansowych firmy
 • Sporządzanie faktur wewnętrznych, not księgowych i poleceń księgowania
 • Obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zobowiązań podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych ( CIT, PIT, VAT, VAT-UE )
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS, NBP, banków, firm leasingowych itp.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych:

 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • informacja dodatkowa
 • przepływy pieniężne
 • zestawienie zmian w kapitale/ funduszu własnym

 • Reprezentacja Klienta podczas kontroli podatkowych

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 roku:

 • Spółki kapitałowe ( Sp. z o.o. i S.A. )
 • Spółki osobowe prawa handlowego ( jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne)
 •  Osoby fizyczne , spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EURO

Wyrażoną w euro wielkość przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez NBP na dzień 30-09-2014 roku, który wyniósł 4,1814 zł/euro

Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosi zatem: 1.200.000 euro x 4,1814  zł = 5.017.680 zł.