Wybór rodzaju spółki

PODSTAWOWYM PODZIAŁEM SPÓŁEK JEST ROZRÓŻNIENIE NA SPÓŁKI OSOBOWE I SPÓŁKI KAPITAŁOWE.

Do spółek osobowych zaliczamy:

Spółkami kapitałowymi są:

 

Spółka cywilna

Jest to najprostsza forma działalności. Rejestracja s.c. jest szybka i mało skomplikowana. Spółka nie posiada osobowości prawnej . Za zaciągnięte zobowiązania wspólnicy odpowiadają w równym stopniu zarówno majątkiem wspólnym, jak i majątkiem indywidualnym. Kapitał zakładowy nie jest wymagany…

czytaj więcej o spółce cywilnej

 

Spółka jawna

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, jest „ułomną” osobą prawną. Może być utworzona przez osoby fizyczne i prawne. Podobnie jak w Spółce Cywilnej każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Kapitał zakładowy jest wymagany….

czytaj więcej o spółce jawnej

 

Spółka partnerska

Spółka partnerska przeznaczona jest do wykonywania przez jej wspólników wolnego zawodu. Partnerami spółki mogą być tylko osoby fizyczne, które wykonują jeden z wolnych zawodów wskazanych w art. 88 k.s.h. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki: powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, za zobowiązania spółki partnerskiej będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę. W pozostałym zakresie odpowiedzialność jest solidarna i subsydiarna…

czytaj więcej o spółce partnerskiej >>

 

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa może być utworzona co najmniej przez dwie osoby, z których jedna jest komandytariuszem a druga komplementariuszem. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do tzw. sumy komandytowej. Może reprezentować spółkę, ale tylko jako pełnomocnik. Komplementariusz z kolei odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, reprezentuje spółkę komandytową. Wspólnikiem spółki komandytowej może być sp. z o.o., co służy optymalizacji podatkowej…

czytaj więcej o spółce komandytowej >>

 

Spółka komandytowo – akcyjna

Wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz – osoba fizyczna lub prawna), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem – osoba fizyczna, prawna lub spółka handlowa. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50.000 złotych

czytaj więcej o s.k.a. >>

 

Spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna spółka kapitałowa, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych, a wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł. Za zobowiązania spółki z oo odpowiada spółka całym swoim majątkiem. Spółkę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy Zarząd. W Polsce spółkę z o.o. może założyć inwestor zagraniczny...

czytaj więcej o spółce z o.o. >> 

 

Spółka akcyjna

Rejestracja spółki akcyjnej wymaga ustanowienia jej statutu w formie aktu notarialnego. Spółka akcyjna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru handlowego i jako osoba prawna odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Akcjonariusze osobiście nie odpowiadają za zobowiązania spółki. W Polsce s.a. mogą założyć zagraniczni inwestorzy…

czytaj więcej o spółce akcyjnej >>